Undervisning med levende eksempler

For virkeligt at forstå noget, må man opleve det først

Tilbud i undervisning:

Betydning af den recovery - orienterede tilgang:

  • Hvad er den recovery - orienterede tilgang?
  • Hvorfor er den recovery – orienterede tilgang vigtig?

Den recovery - orienterede tilgang, er en tilgang baseret på 4 værdier, som er særlig vigtig for at kunne fremme en recovery proces.

Disse 4 værdier er:

  • Personorientering
  • Personinvolvering
  • Selvbestemmelse
  • Vækstpotentiale

Gennem eksempler fra mit eget sygdomsforløb bliver det synliggjort præcis HVOR vigtig den recovery – orienterede tilgang er. Dette gælder alle aspekter af en recoveryproces, lige fra sygdomserkendelse til troen på et godt liv i fremtiden. Det synliggøres også at mangel på recovery – orientering faktisk kan være med til fastholdelse i den psykiske sygdom.

Målgruppe: Hovedsageligt personale i psykiatrien.

Varighed: 1 time

Fælles faktorer for en recovery proces:

”en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller…” [William Anthony, Boston Universitet, 1993].

Selvom det er en unik forandringsproces, så er der tale om visse lighedstræk – idet holdninger, værdier og mål tilsyneladende ændres – og idet der skabes et nyt meningsindhold i tilværelsen.

Der er også nogle fælles menneskelige faktorer, der enten kan gøre vores psyke svagere eller stærkere. Oplevelsen af sammenhæng er en sådan størrelse, som det er muligt, gennem ændringen af det der defineres som det meningsfulde i tilværelsen, at gøre stærkere eller svagere, og dermed gøre psyken stærkere eller svagere…

Det kan være væsentligt at have disse teorier for øje, hvis man arbejder i psykiatrien, eller er bruger af denne, idet det kan være med til at give en bevidsthed ift. om man rent faktisk i en given situation fremmer eller hæmmer psykens styrke.

Gennem levet erfaring bliver disse teorier bragt fra det abstrakte til konkrete eksempler, hvilket understøtter forståelsen af dem, samt illustrer disse mekanismers egentlige styrke.

Målgruppe: Medarbejdere i psykiatrien, brugere af psykiatrien.

Varighed: 1 time.

  • Undervisningen er baseret på personlige erfaringer, koblet sammen med de teorier som giver mening i den kontekst.

  • Formålet er hovedsageligt at undervise i en mere menneskelig tilgang til, og forståelse af psykiatribrugere.

  • Gennem mine mange foredrag, og store interesse indenfor psykologien og psykiatrien, bliver undervisningen både levendegjort og fagligt relevant.

Skizofreni - de menneskelige faktorer

Hvis man tager et helt sundt og raskt individ, og udsætter det for nok stress og traumer vil det bryde sammen.

Mennesket har sin unikke oplevelse af verden, og forholdet mellem sig selv og denne.

Hvis dette billede af en selv ift. verden, bliver til en selvbekræftende ond cirkel af, at verden er ond, så kan det ende med skizofreni eller andre psykiatriske diagnoser.

Et menneskes skemata, dvs. ens grundlæggende antagelser om sig selv i relation til verden, har medindflydelse på hvad dette individ kommer til at opleve, der igen bekræfter den grundlæggende antagelse, osv.

Hvis man er blevet mobbet, og ens skemata er at verden ikke bryder sig om en, kan det medføre forskellige problematikker, f.eks. misbrug, i et forsøg på at dulme smerten.

Misbruget kan nogle gange medføre vrangforestillinger og psykose – og dermed til tider diagnosen skizofreni.

Den måde man opfatter verden på, har indflydelse på ens sindstilstand, og dermed hjernekemien.

Denne betragtning er i kontrast til psykiatriens forklaringsmodel

Skizofreni er en udviklingssygdom, dvs. man har altid haft den. Derfor begynder mange at ryge hash, det er selvmedicinering. Man kan måle en ubalance i hjernekemien – denne ubalance er forklaringen.

Måske udelukker det ene syn ikke det andet helt...

Det er vigtigt at medtænke de menneskelige faktorer, ellers mister man forståelsen af individet.

Gennem mine personlige erfaringer med skizofreni, gives en større forståelse af de menneskelige faktorer bag denne sygdom – set indefra!

Målgruppe: Medarbejdere i psykiatrien; brugere af psykiatrien.

Varighed: 1 time.