Mestrings/Recovery gruppe forløb

”Mennesket er ikke andet end et netværk af relationer”(Antoine De Saint-Exupery)

Væsentlige faktorer for en recovery proces.

 • Forbundethed
  At opleve gensidige sociale relationer, at få social støtte af ligesindede, professionelle og netværk, at høre til i sociale fællesskaber.
 • Håb og fremtidsoptimisme
  At tro på muligheden for at komme sig, at være motiveret for og kunne se muligheder for forandring, at være i relationer som giver håb og at have drømme for fremtiden.
 • Identitet
  At få mulighed for at (gen)opbygge en positiv identitet og overvinde stigmatisering.
 • Mening
  At få mulighed for at (gen)finde mening med livet og med de oplevelser, som de psykiske vanskeligheder har udsat én for. Den enkeltes meningsskabende proces er personlig og kræver derfor, at der er plads til mange typer ’svar’.
 • Empowerment
  At genvinde magten over eget liv, finde styrke til at handle (ved egen hjælp eller med støtte fra andre) og at få handlemuligheder og kompetencer, som kan skabe positiv forandring.

[Læs mere på socialstyrelsen.dk]

Gruppeforløbet

I gruppeforløbet får man mulighed for at udveksle mestringer med de andre deltagere, og personale. Ofte kan det at høre, hvordan andre har tacklet en lignende svær problemstilling, inspirere til at finde sin egen.

Der arbejdes med grundantagelser i livet, som er afgørende for hvordan man tolker en situation. Kan de være anderledes? Er der nogle undtagelser i det man forventer?Hvis man f.eks. har den grundantagelse af man altid er uheldig, medfører dette at man tolker mange situationer som bekræftelse i at nu er man igen uheldig. Ved at få øje på de gange man IKKE har været uheldig, kan man med tiden ændre på denne grundantagelse.

Er der nogle sejre, nogle ressourcer, der kan medvirke til at man kan overvinde udfordringer? Håb og meningsfuldhed er væsentlige faktorer i en recoveryproces, derfor taler vi om hvad der giver mening for den enkelte i tilværelsen, stort og småt, og de håb og drømme der er i livet. Det er udgangspunktet at alle deltagere i gruppen er ligeværdige, og det giver større effekt hvis både brugere og personale deler deres lignende erfaringer og mestringer ift. sammenlignelige situationer. Nogle gange kan det også være en øjenåbner, at andre mennesker også kan have det svært til tider. Der er ikke tale om dybdegående psykoterapi, og der tales ikke i dybden om en traumatisk fortid, kun dens udtryk i nutiden, i den givne drøftede situation.

- Uddrag af udtalelse fra leder af bosted -
Gruppen består af 2 piger som har diagnosen Skizofreni, og de har hver især deres kontaktpædagoger med. Det er helt klart for os, at pigerne nyder at mødes med Kasper og har stor gavn af disse møder. Kasper giver dem små opgaver som ligger tæt op af hvad der tales om. Pigerne skriver opgaverne ned og får stort ejerskab i punkterne, hvilket gør at de bruger dem aktivt i deres hverdag. Det er rigtig godt at se, den gode kontakt Kasper har med pigerne, måske fordi de har nogle fælles udfordringer i livet.

Hvordan foregår det?

Der tales fra gang til gang om temaer, som:

 • Hvad giver mening for dig i din tilværelse? (store som små ting).
 • Hvad er dine håb og drømme?
 • Hvad er dine foretrukne mestringer?

Der kan laves hjemmeopgaver fra gang til gang, f.eks.:

 • Tænk over hvad der er meningsfuldt for dig?
 • Har der været nogle situationer siden sidst, hvor du fik øje på nogle styrker?
 • Hvilke mestringer har du?
 • Få øje på nogle tidspunkter hvor du ikke er trist, og hvad der var med til at gøre dig glad.

Interval og varighed

Den optimale længde af et gruppemøde er 1 til 1,5 time, inklusive de pauser deltagerne har brug for. Som udgangspunkt kan gruppen holdes hver 14´s dag eller hver 3. uge, og så længe det forekommer relevant for deltagerne, men den anslåede længde for et vellykket forløb er et år.

Tilbuddet retter sig mod bosteder og institutioner, der gerne vil arbejde med at styrke borgerens ressourcer. Kontaktpersoner opfordres til at deltage.